Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Hatályos: 2021.06.30-tól visszavonásig

  1. Alapelvek, fogalmak, meghatározások

1.1.1. Az Infinite Consulting Kft vállalkozói tevékenysége kapcsán felmerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekről az adatkezelés megkezdése előtt jelen „Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat” dokumentum (továbbiakban: Szabályzat) nyújt tájékoztatást az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, adatkezelések céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A jelen szabályzat kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

1.1.2. A Szabályzat hatályát a cím alatt dátum jelzi. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy Szabályzatot bármikor módosítsa.

1.1.3. Fogalmak: Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Különleges adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, szexuális életre vonatkozó adat. Illetve egészségügyi adatra, káros/kóros szenvedélyre vonatkozó adat, valamint bűnügyi személyes adat. Különleges adatot az Adatkezelő nem kér, és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszerből. Adatkezelő: aki önállóan, vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Jelen Szabályzat szerinti adatkezelő: Neve: Infinite Consulting Kft. Képviseli: Kátai Hajnalka Cégjegyzékszám: 13-09-213567 Székhely: 2337, Délegyháza Búza utca 1/c E-mail cím: infinitekft2021@gmail.com Általa végzett művelet: Személyes adatok tárolása

 

Marketingesként (adatkezelő és adatfeldolgozó) Neve: Szklenár Ferenc E.V. Képviseli: Szklenár Ferenc Adó-, vagy. cégjegyzékszám: 66145521-1-33

Általa végzett művelet: Hirdetések készítése, weboldal teljeskörű kezelése, tartalom frissítése, szolgáltatásra jelentkezésben való közreműködés, segítség.

 

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Fgytv.: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

 

 

  1. Az egyes tevékenységekre vonatkozó adatkezelések részletezése

2.1.: Az adatkezelés jogalapja: az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2.2.: Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása, kapcsolattartás, illetve munkavállaló esetén a hatályos jogszabályok szerinti bejelentés. Kezelt adatok köre munkavállaló esetén: – Név – Édesanyja leánykori neve – Születési hely, idő – Lakcím – Személyi igazolvány szám – Adószám Kezelt adatok partner esetén: – Név – E-mail cím, vagy telefonszám Kezelt adatok ügyfelek esetén: – Név – E-mail cím- Telefonszám – Számlázási adatok A megrendelésekkel, szállításokkal kapcsolatos e-maileket, a további hivatalos iratokkal egy helyen, azok megőrzi idejével azonosan (7+1 év) tárolja az Adatkezelő.

2.3.: Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.

2.4.: Az adatkezelés időtartama: Partner esetében – a szállítási szerződés fenn álltáig, Munkavállaló esetében – munkaszerződés megszakításáig.

 

  1. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés az Infinite Consulting Kft. Adatfeldolgozója kijelenti, hogy csak akkor kezeli természetes személyek banki adatait, amennyiben a cég munkavállalója, és munkabérét banki átutalással kéri. Ezen esetben a kezelt adatok köre: – Név – Bankszámlaszám – Közlemény, összeg.

3.1.Jelen esetben az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a fent említett cégnél munkavállaló.

3.2.:Adatkezelés időtartama: Ameddig a munkaszerződés fennáll.

 

  1. Az adatokhoz való hozzáférés

4.1. Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az 1. pontban bemutatott Adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

4.2. Az Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.

4.3. Az Adatkezelő kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára. amennyiben a) az Adatkezelő az irattárazásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján az Ön személyes adatait tartalmazó ügyet átadja a Levéltár számára, b) az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása, c) a rendőrség megkeresi a Hatóságot, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

 

  1. Adatbiztonsági intézkedések

5.1. Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat elsődlegesen az jelen Szabályzat elején megadott adatfeldolgozó szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén, székhelyén (mely riasztó-, és kamerarendszerrel van felszerelve további munka- és vagyonvédelmi okokból) megfelelően elzárva tárolja.

5.2. Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

 

  1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

6.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog: Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa:

6.1.1. milyen személyes adatait,

6.1.2. milyen jogalapon,

6.1.3. milyen adatkezelési cél miatt,

6.1.4. milyen forrásból,

6.1.5. mennyi ideig kezeli,

6.1.6. az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

6.2. Helyesbítéshez való jog: Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy az módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.3. Törléshez való jog: Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését.

6.3.1. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adtakezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 6.4. Tiltakozáshoz való jog: Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

6.4.1. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatai kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára. 6.5. Zároláshoz való jog: Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait zárolja.

6.5.1. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Ilyen lehet például, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

 

  1. Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlásának sikertelensége esetén

7.1. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogát a jogszabálynak megfelelően gyakorolni tudja és megelégedettségére záruljon minden ügy.

7.2. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5 Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web: naih.hu

 

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/ugyfeleknek/birosagok/torvenyszekek